Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (M.R.) is een door de wet voorgeschreven overlegorgaan, waarin ouders en leerkrachten gelijkelijk zijn vertegenwoordigd.
Voor een aantal zaken heeft het schoolbestuur de instemming van de M.R. nodig, zoals fusie van besturen, verandering van grondslag of doelstelling van de school, nieuwbouw of verbouw van de school.
Verder geeft de M.R. het schoolbestuur adviezen op allerlei gebied, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van het schoolplan, de vakantieregeling en het onderhoud van de school. De M.R. vergadert ongeveer acht keer per schooljaar. De vergaderingen van de M.R. zijn in principe openbaar.
De M.R. van de Petrus Dondersschool bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders. De huidige samenstelling van de M.R. kunt U vinden in de jaarlijkse bijlage bij deze schoolgids.
De M.R. van de Petrus Dondersschool is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.) van de Laurentius Stichting, waarin ook de andere scholen van het schoolbestuur zitting hebben. De G.M.R. adviseert het schoolbestuur over zaken, die voor alle scholen van het bestuur gelden.

De agenda's en notulen van een vergadering kunt u onderaan deze pagina vinden. 


De samenstelling van de medezeggenschapsraad is aan het begin van het schooljaar als volgt:

Namens de ouders:
Mevr. Haddouti
Mevr. El Morabit
Mevr. Nowak
 
Namens het personeel:
Simon de Voogd 
Marianne Noordam
Melissa Sewalt.